DASK SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Ülkemizde doğal afetler her zaman olmaktadır. Bu oluşan doğal afetler sonucu yıkılan konutların %81’lik kısmı deprem kaynaklı olmaktadır. Aslında hasar meydana getiren afetler arasında en ciddi maddi hasarları ülkemizde deprem kaynaklı olmaktadır.

Bu Depremler sonucunda konutlarınız ve iş yerleriniz çeşitli şekillerde etkilenmektedir. Bu etkiler kapsamında mevcut taşınmazlar ya küçük maddi hasarlar görmekte ya da çok ciddi hasarlar görmekte hatta yıkılmaktadır. Ülkemiz ve dünyada deprem konusu açıldığı zaman bir çok büyük depremler de örnek olarak gösterilmektedir.

DASK Nedir?

Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu bir kuruluştur. Bir kamu kuruluşu olan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 2000 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda yaptırılan sigorta poliçeleri devlet güvencesi altındadır. Dask İnternet Sitesi için tıklayınız.

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlayan kurum; deprem ve deprem kaynaklı zarar olması durumunda oturulamaz hale gelen veya kısmi hasarlı binaların zararını en hızlı şekilde tazmin eder.

Bu sigortacılık çeşidinde bulunan mantık, zarar gören yapının tekrardan eski haline getirilebilmesidir. Böylece insanların en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacının en hızlı ve en ivedi bir şekilde giderilmesi öngörülmektedir.

Van-deprem-sigortası
DASK Hayat Kurtarır.

DASK’ın Amacı Nedir?

DASK; ülkemizin herhangi bir bölgesinde deprem ve deprem kaynaklı zarar olması durumunda binalarda oluşacak maddi zararları temin ederek yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesini amaçlamaktadır.

Deprem bölgesi büyük veya küçük olmasına göre farklılıklar göstermektedir. Büyük sayılabilecek depremler (İstanbul Depremi, Van Depremi gibi) ile telafisi güç olan rizikolar gerçekleşmektedir. Devlet yardımı bu konuda kesinlikle önemlidir. Fakat bir diğer önemli nokta insanların mal varlıklarına en hızlı bir şekilde tekrardan kavuşabilmeleridir. Deprem teminatı diğer sigorta çeşitleri olan Kasko Sigortası, Yangın Sigortası, Konut Sigortası gibi başka sigorta branşlarında da vardır. Ama DASK sigortası tek bir amaca yöneliktir. Oluşan rizikodan sonra en hızlı şekilde insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Burada önemli nokta temel ihtiyaçların önemi üzerinedir. Bu nedenle bu sigorta çeşidinin ismi “Zorunlu Deprem Sigortası” olarak geçmektedir. Bu Amaçların oluşmasında Büyük İstanbul Depremi büyük pay sahibi olmuştur. Meyvelerini ise Büyük Van Depremi göstermiştir.

DASK’ın Kapsam ve Hedefleri Nelerdir?

 • Kapsamdaki bütün konutların, uygun fiyatlı ücretlerle, depreme karşı güvence altına alınması
 • Ülkemizdeki tüm konutların birbirlerine risklerini paylaştırması
 • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali külfetin, sigortacılık yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması. Böylece diğer büyük sigorta şirketleri tarafından global piyasa ile entegre olunması.
 • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi. Devleti sürdürülebilir bir mali politika izlemesinin sağlanması.
 • Sigorta sisteminin, depreme dayanıklı konutların yapılması için teşvik edici bir araç olarak kullanılması.
 • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması
 • Sosyal dayanışma bilinci sayesinde tüm ülke genelinde ev sahibi olan vatandaşların bir ortak kardeşlik paydasında buluşarak kendi aralarındaki bağın güçlenmesi.

DASK Ücret Tarifesi Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir YAŞAM ALANI için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 160 bin TL’dir.

Ödenecek prim, 29 Aralık 2012 Cumartesi günü 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tarifenin 3’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre (Madde3: Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 160 bin TL’dir) tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır.

İstanbul ilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır. Bu şekilde belirlenecek ve ödenecek minimum ödeme tutarı her durumda deprem dask kurumu tarafından belirlenen risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 70 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 30 TL’den az olamaz. Bu sınırlamalar ile şirketlere tarifeler verilmiştir. Genel olarak Sigorta Şirketi ayrımı yapılmaksızın aynı tarifelerle aynı bilgilerle aynı prim oranları uygulamada karşımıza çıkmaktadır.

DASK Poliçesinde Muafiyet Uygulanır Mı?

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Tenzili muafiyet uygulaması ile sigorta şirketleri veya havuz olarak tanımladığımız DASK kurumu tarafından sigorta edilen kişilerin ödeyeceği prim miktarı düşmektedir.

Genel olarak tüm sigortacılık faaliyetlerinde yerini alan önemli bir kurumdur. Tenzili muafiyet ile sigorta edilen muafiyet oranları kapsamında ilgili riziko gerçekleşmesi kapsamında ortak olmaktadır. Deductiple olarak adlandırılan Tenzili Muafiyet kavramı hasarın muafiyet yüzdesi oranında sigortalı tarafından da riskin yüklenilmesini ifade etmektedir.

Kimler Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırması gerekmektedir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan konut ve meskenler Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar zararları teminat altına alır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Binalar

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar sigorta kapsamı dışındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller

 • Enkaz kaldırma masrafları, kira mahrumiyeti, deprem sırasında ihtiyaç duyulan başka ikametgah ve iş yeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
 • İlgili taşınmazın dışında kalan tüm mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, yaşam hakkından doğan menfaatler
 • Manevi tazminat veya kan parası olarak adlandırılan tazminatlar.
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar. Deprem dışında kalan tüm hasarlar.
 • Belirli bir deprem olayı dışında kalan, binanın kendi kusur ve yapım durumu nedeniyle zamanla veya aniden oluşan zararlar.
dask zorunlu mudur?
Çok Geç olmadan DASK Yaptırmayı Unutmayın.

Elektrik ve Su Abonelik İşlemleri İçin Zorunlu Deprem Sigortası Gerekli midir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun 11.maddesinde “Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, Zorunlu Deprem Sigortası’nın varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir.” hükmü çerçevesinde, 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren tüm elektrik ve su idarelerinde abonelik işlemleri esnasında Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin gösterilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda DASK sigortasının zorunlu halde olmasının sebepleri arasındadır. Elektrik ve Su İdarelerinin DASK poliçesini görmek istemesi ile birlikte aslında DASK yaptırmak bir nevi zorunlu hale getirilmek istenmiştir.

ALO 125 DASK HATTI

Zorunlu Deprem Sigortası sahipleri 7 gün 24 saat sigortanın teminatı kapsamındaki deprem ve deprem kaynaklı zararlarının bildirimi için kurulan hattır. Bir çok noktada destek alabileceğiniz ALO 125 Deprem Hattı ile işlemler sistematik yürütülmektedir. Deprem ile ilgili bildirimler sadece ALO 125 Hattı ile sınırlı değildir. Bu konurlar ilgili olarak İzmir Pamuk Sigorta Ailesi her zaman yanınızdadır. Bizim tarafımızdan yapılmış olsun veya olmasın her türlük dilek, istek, şikayet ve önerilerinizi iletişim bölümümüzde yazan kanallar üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. #pamukseninle

Van Sigorta Logo
#pamukseninle

DASK Hasar İhbarında Hangi Belgeler İstenmektedir?

Zorunlu Deprem Sigortası’ndan faydalanabilmeniz için binanızın tamamen ya da kısmı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir.

Depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olduğu maddi zararlarınızın, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde tazmini için gereken bilgi ve belgeler;

Binanız daha önceki bir depremde hasar görmüş olsa bile, hasar kategorisinin gerektirdiği kriterlere bağlı olarak sigortalanabilmektedir.

Hasar görmüş binalar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Hafif-Orta-Ağır” olarak üç bölümde sınıflandırılır.

Detaylı bilgiyi hasar anında ALO 125 Telefon hattını arayarak yada 0507 610 65 14 numaralı telefon hattından Pamuk Sigorta Müşteri Hizmetleri olan bizi arayarak ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminatı Nasıl Ödenir?

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır. Poliçe bedelleri her ne kadar bir meblağ üzerinden hesaplansa da, hasar ödemelerinde durum farklıdır. Ülkemizde olan bölgelere göre yapılan bina yapım maliyetleri gibi durumlar hesaplanarak rayiç bedel hesaplanmakta ve ödemeler buna göre yapılmaktadır. Bu Rayiç bedelin hesaplanması sorumluluğu ise Doğal Afet Sigortalar Kurumu sorumluluğundadır.

Bununla beraber sigorta tazminatı, hiç bir durumda poliçede tanımlanmış sigorta bedelinden fazla olamaz. Ayrıca hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında “tenzili muafiyet” uygulanır. Bu uygulama kanunen standart hale gelmiş bir durumdur.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası – VAN DEPREMİ

2011 yılında meydana gelen Van Depremi, 2.5 milyar TL maddi hasara yol açtı. Binaların %25’i yıkıldı veya ağır hasar aldı. 4000 bina içerisinde bulunan toplamda 28000 konut deprem sonrası kullanılamaz hale geldi.

DASK (Doğal Afet ve Sigortaları Kurumu) bugüne kadar Van Depremi’nde hasar gören sigortalı evlere 120 milyon lira ödeme yaptı. Deprem öncesi Van’da sigortalılık oranının %9 olduğu belirtildi. DASK’a ek olarak sigorta şirketleri tarafından da konut sigortası kapsamında Van’a 90 milyon TL hasar ödemesi yapıldı.

Dünya genelinde oluşan deprem, sel, heyelan, erezyon, dolu hasarı, yangın, infilak ve daha bir çok teminat ile beraber DASK ve Konut sigortaları ile başta İzmir ilimiz ve Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla gibi bir çok ilçemizde riskler teminat altına alınmaktadır.

Bu gibi bir çok doğal afet ile meydana gelen risklerde bizimle menfaatleriniz güvence altına alınmaktadır.,

DASK Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?

Size uygun DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizi, Türkiye genelinde ön plana çıkmış bir çok sigorta şirketi ile düzenlenmesi için İzmir Pamuk Sigorta olarak yanınızdayız.

İletişim kanallarımız ile İzmir Pamuk Sigorta web sitesi üzerinden ve ya iletişim numaramız üzerinden hemen teklif alın. İzmir ili ve çevresinde bulunan, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Balıkesir, Bursa gibi bir çok il ve Türkiye Genelindeki her mevkiiden istediğiniz zaman fiyat alabilir ve İzmir Pamuk Sigortadan çok hızlı bir şekilde poliçenizi düzenletebilirsiniz.

deprem haritası

İzmir Dask Poliçesi fiyatları İçin Hemen Arayın : 0507 610 65 14

DASK Deprem Sigortası teklifi almak için hemen tıklayın.